REGULAMIN ŻŁOBKA „TEREFERE 2”

UL. ZDUNÓW 18C/1 w Krakowie

§ 1

Informacje podstawowe

1. Żłobek Terefere – sprawuje funkcję opiekuńczą nad Dziećmi w wieku od 6 miesiąca do 3 roku życia.

2. Żłobek Terefere – jest czynny w godzinach od 7.00 do 18.00 w następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek oraz piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, z dwutygodniową przerwą wakacyjną.

3. Żłobek Terefere –  zobowiązuje się do szczególnej dbałości o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo powierzonych Dzieci, wspierania indywidualnych zdolności i umiejętności w przyjaznym  i inspirującym środowisku.

§ 2

Bezpieczeństwo Dzieci

1. Do odebrania Dziecka upoważnieni są Rodzice lub Osoby będące prawnymi przedstawicielami Dziecka (nazywani dalej Rodzicami) oraz Opiekunowie wskazani przez Rodziców pisemnie.

2. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego Dziecko.

3. Osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków Dzieci nie będą wydawane.

4. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do Żłobka zdrowe Dziecko. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.

5. Żłobek Terefere zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Dziecku bezpieczeństwo w czasie opieki sprawowanej przez Żłobek.

6. Ważne sprawy dotyczące Dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom z poszanowaniem prawa do prywatności.

7.  Żłobek posiada polisę odpowiedzialności cywilnej placówki edukacyjno- wychowawczej i opiekuńczej. Dodatkowo Żłobek zapewnia dla każdego dziecka  oraz każdej osoby zatrudnionej w żłobku ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 3

Organizacja dnia

1. Rodzice oddając Dziecko pod opiekę Żłobka zobowiązani są dostarczyć wyprawkę  zgodnie z listą ustaloną w umowie.

2. Organizację zajęć i rytmu dnia dla Dzieci określa Ramowy Plan Dnia. Szczegóły planu dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości Dzieci (patrz harmonogram dnia).

3. Wyżywienie- istnieje możliwość wykupienia wyżywienia dla dziecka (śniadanie, obiad (zupa+ drugie danie + kompot), podwieczorek),  zamówionego z firmy cateringowej specjalizującej się w żywieniu dzieci, w cenie wg aktualnej stawki firmy cateringowej. W przypadku nieobecności dziecka jest możliwość odwołania przez Rodzica obiadu w tym samym dniu do godziny 8:00.

4. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z Rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby Dzieci (np. alergie pokarmowe).

§ 4

Dodatkowe zajęcia

W ramach ponoszonej opłaty, Żłobek Terefere oferuje zajęcia dostosowane do możliwości wiekowych dzieci, w tym m.in.:

– warsztaty plastyczne,

– zajęcia z Integracji sensorycznej

– zajęcia muzyczne/rytmiczne

– zajęcia z rehabilitantami

§ 5

Opłaty

1. Brak dokonania opłaty w terminie do 5 dnia każdego miesiąca z góry skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 3 – dniowego terminu zapłaty.

2. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje naliczeniem odsetek w wysokości 10% za każdy dzień opóźnienia. W przypadku dalszego braku płatności- skreśleniem Dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od uiszczenia opłaty pod warunkiem, że zwolnionego miejsca nie zajmie inne dziecko oczekujące w kolejce.

3. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy Żłobka Terefere skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty za godziny ponad pakietowe 50 zł/h.

4. Wszelkie opłaty na poczet Żłobka Terefere wnoszone będą przelewem lub gotówką bezpośrednio w kasie Żłobka.

5. Wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/Opiekunów są bezzwrotne. Z wyjątkiem sytuacji, gdy do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn leżących po stronie Żłobka.

6. Miesięczny koszt abonamentu za pobyt Dziecka w żłobku wynosi 1 790zł. Na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kraków przyznana jest comiesięczna dotacja z Urzędu Miasta, która w 2024 roku wynosi 3,50zł/1 h pobytu Dziecka w Żłobku. Dla dzieci niepełnosprawnych kwota dotacji wynosi 6,00zł/godzina razy liczba dni.

 

§ 6

Informacje pozostałe

1. Na życzenie Rodziców Żłobek Terefere realizuje indywidualne formy opieki nad Dzieckiem, które dotyczyć mogą zapewnienia opieki Dziecku w Żłobku w ustalonych godzinach, w tym również w godzinach poza normalną pracą Żłobka.

2. Opłata za opiekę indywidualną jest ustalana każdorazowo w zależności od sytuacji.

3. Zgłoszenie takiego zapotrzebowania powinno nastąpić z min. 3 dniowym wyprzedzeniem.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2019 r.      

 

STATUT ŻŁOBKA  INTEGRACYJNEGO TEREFERE 2

Zdunów 18/1 w Krakowie

Żłobek „Terefere”  działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.Nr.45 poz.235),
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleniowych dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr. 69 poz.368),
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. Nr.69 poz.367),
 • wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie miasta Kraków,
 • Regulaminu Żłobka „Terefere”,
 • niniejszego Statutu.
 1. Definicje

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 • Żłobku – Żłobek „Terefere” przy ulicy Zdunów 18C/1w Krakowie
 • Organie Założycielskim – organ założycielski i prowadzący Żłobek: Krakowskie Centrum Psychologiczne Salvate Sp. z o.o., ul. Reduta 28, 31- 421 Kraków,
 • Siedzibie Żłobka – ul. Zdunów 18C/1 Kraków
 • Dziecku – dziecko uczęszczające do Żłobka,
 • Umowie – umowa o świadczenie opieki, zawarta między rodzicami Dziecka a Organem Założycielskim,
 • Rodzic – oznacza rodzica Dziecka lub innego prawnego opiekuna.
 1. Postanowienia ogólne
 2. Opieka w Integracyjnym Żłobku Terefere 2, sprawowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00, przy czym dziecko może przebywać w żłobku maksymalnie 10 godzin dziennie.
 1. Placówka jest nieczynna w dni ustawowo wolne od pracy. Natomiast w dniach międzyświątecznych: 02.05, 09.06, 14.08 w Placówce zostaną zorganizowane dyżury dla obecnych dzieci.
 2. Do Żłobka mogą uczęszczać zarówno Dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne w wieku od 6 miesiąca do 3 lat.
 3. Wysokość abonamentu miesięcznego zostanie zawarta w Umowie.
 4. Opłaty za pobyt Dziecka w Żłobku pobierane są do 5 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc przelewem na podane przez Rodzica konto.
 5. W przypadku nieobecności Dziecka w Żłobku opłata za abonament miesięczny nie jest pomniejszana.
 6.  Wyżywienie Dziecka jest dodatkowo płatne wg aktualnego cennika firmy cateringowej po zakończeniu pełnego miesiąca. Kwota zostaje wyliczona na podstawie ilości zamówionych posiłków przez rodzica. W przypadku odwołania zamówionego posiłku w tym samym dniu do godziny 8:00  opłata za posiłek nie będzie naliczana. Opłata jest uiszczana bezpośrednio firmie cateringowej Alma Verde.
 7.  Rodzic przy zapisie dziecka wnosi jednorazową opłatę roczną za wpisowe w wysokości 700 zł.
 8.  Dzieci z rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawne, w przypadku braku wolnych miejsc w żłobku oraz listy rezerwowej, przyjmowane są w pierwszej kolejności.
 9.  W przypadku nieobecności dziecka w żłobku może zostać na to miejsce inne dziecko na czas nieobecności, na podstawie umowy z rodzicami.
 1. Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

1) Cele Żłobka:

 • Dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie i rozwój Dzieci.
 • Zapewnienie Dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
 • Zapewnienie opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej nad Dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb.
 • Zagwarantowanie zajęć edukacyjnych i motorycznych, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji.
 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju Dziecka.
 • Współdziałanie z rodzicami w wychowaniu Dziecka.
 • Współdziałanie z rodzicami w wychowaniu Dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

2) Zadania Żłobka:

 • Żłobek sprawuje funkcję opiekuńczą, pielęgnacyjną oraz dydaktyczno- wychowawczą.
 • Personel pracuje zgodnie z wartościami domu rodzinnego.
 • Żłobek stwarza warunki do realizowania twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej Dzieci
 1. Zakres i sposób wykonywania działań opiekuńczych w Żłobku

1) W czasie pobytu Dziecka w Żłobku opiekę nad Dzieckiem sprawują opiekunki, posiadające kwalifikacje zgodnie z art. 16 pkt. 1 ustawy o opiece nad Dziećmi do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku z późn. zm.

2) Skład personelu zatrudnionego dostosowany jest do liczby Dzieci uczęszczających do Żłobka. Jeden opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem Dzieci . W przypadku kiedy w grupie znajduje się Dziecko poniżej jednego roku życia lub Dziecko niepełnosprawne- jeden opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem Dzieci.

3) Personel zobowiązuje się do należytej staranności przy wykonywaniu opieki nad powierzonym Dzieckiem, stosowania się do wszelkich pisemnych zaleceń Rodzica podanych do wiadomości personelu i Kierownika Żłobka.

4) Wszyscy pracownicy Żłobka podlegają obowiązkowemu przeszkoleniu w zakresie zasad przepisów bezpieczeństwa i higieny, oraz udzielania pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) Każde Dziecko korzystające ze świadczeń Żłobka powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców Dziecka (Opiekunów Prawnych) lub przez pisemnie upoważnioną przez nich osobę dorosłą zapewniającą Dziecku pełne bezpieczeństwo.

6) W Żłobku nie wolno stosować wobec Dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich Rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie Dziecka. W żłobku nie można podawać żadnych leków Dziecku.

 

 1. Zadania organu założycielskiego i prowadzącego Żłobek

1) Do zadań Organu Założycielskiego i Prowadzącego Żłobek należy:

 • nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez Żłobek celów z założeniami Żłobka,
 • zatrudnianie i zwalnianie kadry Żłobka,
 • obsługa administracyjna Żłobka,
 • ustalenie wysokości opłat za korzystanie z opieki oraz za wyżywienie.
 1. Zarządzenie żłobkiem

1) Odpowiedzialność za zarządzanie Żłobkiem oraz realizację regulaminu ponosi Prezes Zarządu Organu Założycielskiego Żłobka.

2) Prezes Zarządu Organu Założycielskiego Żłobka jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Żłobka. Do zadań Prezes Zarządu Organu Założycielskiego Żłobka należy w szczególności:

 • organizowanie funkcjonowania Żłobka, a w tym wydawanie niezbędnych poleceń pracownikom Żłobka,
 • zapewnienie należytego stanu higieniczno-sanitarnego Żłobka oraz warunków bezpieczeństwa Dzieci i personelu na terenie Żłobka.
 1. Prawa i obowiązki Rodziców (Opiekunów Prawnych)

1) Rodzice Dziecka (Opiekunowie Prawni), objętego opieką w Żłobku mają prawo do:

 • rzetelnej informacji o Dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
 • pomocy ze strony Żłobka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą, rehabilitantem, psychologiem dziecięcym,
 • Rodzic ma prawo uczestniczenia w zebraniach ogólnych, grupowych, uroczystościach i imprezach okolicznościowych z udziałem Dzieci oraz najbliższych członków rodziny. Zasady uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w żłobku ustalane są na bieżąco, z uwzględnieniem charakteru danej uroczystości lub zajęć.
 • wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka i pracy pracowników Żłobka, w tym Prezesa Zarządu Organu Założycielskiego Żłobka.

2) Rodzice Dziecka (Opiekunowie Prawni) mają obowiązek:

 • udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej Dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
 • regularnego kontaktowania się z opiekunami Żłobka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa Dziecka w drodze do i ze Żłobka do domu,
 • punktualnego przyprowadzania i odbierania Dziecka,
 • terminowego uiszczania opłat określonych w Umowie,
 • jak najszybciej odebrać Dziecko w przypadku zgłoszenia przez Żłobek choroby Dziecka (maksymalnie do 1 godziny od powiadomienia o złym samopoczuciu dziecka)
 1. Zapisy do Żłobka

1) Zapisy do Żłobka prowadzone są poprzez zgłoszenia telefoniczne lub mailowe oraz poprzez złożenie odpowiednich dokumentów i formularzy.

 1. Postanowienia końcowe

1) Wszystkie dokumenty rekrutacyjne, regulaminy oraz informacje dotyczące działania Żłobka dostępne są na stronie internetowej www.tereferekrakow.pl

 

Dokument zatwierdził: Prezes Zarządu Organu Założycielskiego Żłobka