RODO

Informacja RODO o przetwarzaniu danych osobowych

Nazwa placówki: Terefere 2

Adres placówki: Zdunów 18c/1

 

ADMINISTRATOR DANYCH: Krakowskie Centrum Psychologiczne SALVATE Sp. z o.o,

Adres: ul. Reduta 28, 31-421 Kraków.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 – dalej: RODO.

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Krakowskie Centrum Psychologiczne SALVATE Sp. z o.o., ul. Reduta 28, 31-421 Kraków, tel. 508 672 724 e-mail: zawisza@salvate.pl, zwane dalej Administratorem.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe:
  1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  2. informację, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak, to jakim;
  3. imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  4. informacje o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku rodzeństwa;
  5. adres miejsca zamieszkania rodziców dziecka;
  6. adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców;
  7. miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców – o ile pracują lub pobierają naukę;
  8. dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;
  9. dane o wysokości dochodów rodziców – w przypadku ubiegania się przez rodziców o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, jeżeli zwolnienie to jest uzależnione od wysokości dochodów.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe określone w punkcie 2 w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki.
 4. Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
  1. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz art. 3a ust. 1 i 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
  2. w odniesieniu do danych o niepełnosprawności (pkt 2.b), o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka (pkt 2.h) – art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz art. 3a ust. 1 pkt 1a i 6 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 5. Administrator przetwarza również dane osobowe, w tym dane o przyznaniu albo odmowie przyznania dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Dane te są przetwarzane w celu w celu realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowania. Podstawę przetwarzania tych danych stanowi powyższy przepis oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ten punkt ma zastosowanie od dnia wejścia w życie art. 64c ust. 1, tj. od dnia 1 kwietnia 2022 r.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały podane raz przez okres wymaganego przez prawo przechowywania dokumentacji.
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do Żłobka Terefre i zapewnienia dziecku prawidłowej opieki. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe. Obowiązek podania danych wynika z art. 3a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 8. Informacja o przyznaniu albo odmowie przyznania dofinansowania, o którym mowa w punkcie 4, zostanie przekazana Administratorowi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 11. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
 12. Dane osobowe mogą być przekazywane do właściwych organów samorządu terytorialnego (Gminy Miejskiej Kraków i województwa małopolskiego) w celu weryfikacji poprawności wydatkowania dotacji, o której mowa w art. 60 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wyżej wymienione Organy mogą przekazywać zebrane dane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w celu realizacji zaplanowanej dotacji.
 13. Na podstawie art. 27 ust. 4 pkt 11 i 12 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 do Gminy Miejskiej Kraków do rejestru żłobków i klubów dziecięcych będą przekazywane dane osobowe:
  1. dane dotyczące dziecka uczęszczającego do żłobka:
   1. imię i nazwisko,
   2. datę urodzenia,
 • numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 1. datę rozpoczęcia i zakończenia uczęszczania przez dziecko do danego żłobka lub klubu dziecięcego,
 2. wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym w poszczególnych miesiącach;
 1. dane dotyczące rodziców dziecka uczęszczającego do żłobka:
  1. imię i nazwisko,
  2. datę urodzenia,
 • numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 1. adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Ten punkt ma zastosowanie od dnia wejścia w życie art. 27 ust. 4 pkt 11 i 12, tj. od dnia 1 kwietnia 2022 r.

 1. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 2. Rodzicom/przedstawicielom ustawowym dziecka przysługuje prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych
  2. żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  3. przenoszenia danych
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Related posts